1. [ULTEGRA] FD-R8000 (11단, 브레이즈드온)
  판매가: 58,500

 2. [ULTEGRA] FD-R8000 (11단, 밴드타입)
  판매가: 63,000

 3. [ULTEGRA] FC-R8000 (11단)
  판매가: 305,100

 4. SW-R9150 쉬프트 스위치
  판매가: 188,100

 5. [DURA-ACE Di2] ST-R9160 (11단,좌우세트)
  판매가: 450,000

 6. [DURA-ACE] HP-7410 J 카트리지 베어링
  판매가: 127,800

 7. [DURA-ACE] SM-CB90 브레이크 케이블 조절장치
  판매가: 24,300

 8. [DURA-ACE] SM-AD91 밴드 어댑터 (L,S사이즈, FD-R9150용)
  판매가: 13,500

 9. SM-BH90-JK-SSR 브레이크 호스 (1000,1700mm)
  판매가: 32,400 ~ 39,600

 10. [DURA-ACE] SM-RT900 (140,160mm,센터락)
  판매가: 85,500

 11. [DURA-ACE] BB-7710 카트리지 세트
  판매가: 69,300

 12. [DURA-ACE] SM-BB92-41B (프레스핏 비비)
  판매가: 44,100

 13. [DURA-ACE] BB-R9100 (68mm,70mm)
  판매가: 44,100

 14. [DURA-ACE] FH-9000 뒷허브 (11단)
  판매가: 351,000

 15. [DURA-ACE] HB-7600-A
  판매가: 114,300 ~ 130,500

 16. [DURA-ACE] HB-7600 트랙용
  판매가: 143,100 ~ 181,981

 17. [DURA-ACE] HB-9000 앞 허브 (11단)
  판매가: 171,000

 18. [DURA-ACE 9000] ST-9000 (세트,좌,우 11×2단)

 19. BL-TT79 타임 트라이얼, 트라이에슬론용 브레이크 레버
  판매가: 89,100

 20. [DURA-ACE] ST-R9120 (11단,유압식,오른쪽,왼쪽,좌우세트)
  판매가: 378,000 ~ 851,400

Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 Next
/ 5